Reklamačný poriadok

 

I. Úvodné ustanovenia

(1) Spoločnosť JobPhone s. r. o., so sídlom Karpatské Namestie 10/A, 831 06 Bratislava, IČO: 50 818 767, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 119095/B (ďalej len „JobPhone“), v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, vydáva tento reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“), ktorým riadne informuje svojich zákazníkov (ďalej len „zákazník“) o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

(2) Tento Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v priestoroch spoločnosti JobPhone a zároveň je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti JobPhone, ktorá je nasledovná: www.jobphone.eu.

 

II. Zodpovednosť za vady vykonanej opravy

(1) JobPhone zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava pri prevzatí veci zákazníkom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci zákazníkom v záručnej dobe.

(2) JobPhone zodpovedá tiež za vady, ktorých príčinou je vadnosť vecí, ktorá sa má opraviť alebo upraviť, alebo nevhodnosť pokynov zákazníka, ak ho na vadnosť veci alebo nevhodnosť pokynov JobPhone neupozornil.

(3) Záručná doba v prípade zodpovednosti za vady vykonanej opravy veci, ktoré sa vyskytnú po prevzatí vecí zákazníkom predstavuje 3 mesiace.

(4) JobPhone nezodpovedá za vady, ktorých odstránenie nebolo predmetom opravy, ani za vady, ktoré nevznikli v dôsledku vykonania opravy.

 

III. Zodpovednosť za vady predaného tovaru

(1) JobPhone zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí zákazníkom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.

(2) Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, JobPhone však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

(3) Pri predaji použitých vecí JobPhone nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov.

(4) Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom.

(5) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začína plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

(6) Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

(7) Spoločnosť JobPhone nezodpovedá za vady predaného tovaru spôsobené:

a) neodbornou montážou alebo neodborným uvedením tovaru do prevádzky,

b) používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru,

c) mechanickým poškodením tovaru alebo priamym kontaktom s vodou či iným znečistením, ktoré sa dostalo dovnútra predaného tovaru, a ktoré nastalo po jeho prevzatí zákazníkom,

d) nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, v rozpore s návodom na jeho použitie, nesprávnou obsluhou, ošetrovaním a údržbou tovaru,

e) opravou alebo modifikáciou tovaru vykonanou inými osobami než autorizovaným servisom.

IV. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

(1) Zákazník je oprávnený uplatniť si právo na opravu veci v prevádzkarni spoločnosti JobPhone. Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste spoločnosti JobPhone alebo v mieste pre zákazníka bližšom, zákazník si uplatní právo na opravu v tomto záručnom.

(2) Práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si zákazník uplatňuje v prevádzkarni spoločnosti JobPhone.

(3) V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy tovaru, spoločnosť JobPhone môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak spoločnosť JobPhone zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy tovaru, spoločnosť JobPhone je povinná informovať zákazníka o tom, komu možno zaslať tovar na odborné posúdenie.

(4) V prípade uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby, je zákazník oprávnený uplatniť si svoje právo na poskytnutie novej služby (odstránenie vady), resp. právo na vrátenie primeranej ceny za chybne poskytnutú službu v prevádzkarni spoločnosti JobPhone.

(5) Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

a) je potrebné predložiť doklad o kúpe tovaru alebo o poskytnutí služby (oprave),

b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby a pod.).

(6) Spoločnosť JobPhone je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

(7) Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

(8) Spoločnosť JobPhone je povinná pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie o prijatí reklamácie (reklamačný protokol) a po vybavení reklamácie vydať zákazníkovi písomný doklad o jej vybavení najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

V. Vybavenie reklamácie

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje spoločnosť JobPhone a je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým spoločnosti JobPhone nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Spoločnosť JobPhone môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

(4) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(5) Ak spoločnosť JobPhone reklamáciu nevybaví do 30 dní, zákazník má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy.

(6) Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

(7) Ak má zákazník právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na zákazníkovi, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

(8) V prípade odstúpenia od zmluvy dochádza k zániku zmluvy od jej samotného počiatku – na zmluvu sa potom hľadí tak, akoby ani neexistovala. Dôsledkom tohto spôsobu ukončenia zmluvy je preto povinnosť zmluvných strán vrátiť si všetko, čo si medzičasom vzájomne plnili podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok strany na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia zmluvy.

VI. Spotrebiteľské spory

(1) Zákazník má právo obrátiť sa na spoločnosť JobPhone so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť JobPhone vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť JobPhone porušila jeho práva.

(2) Ak spoločnosť JobPhone na žiadosť zákazníka podľa bodu (1) odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, má zákazník právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZoARSS“).

(3) Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so spoločnosťou JobPhone je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, P. O. BOX 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky, pričom zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

(4) Návrh zákazníka na začatie alternatívneho riešenia sporu musí obsahovať náležitosti uvedené v ustanovení § 12 odsek 3 ZoARSS. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže zákazník využiť formulár, ktorého vzor je zákazníkovi k dispozícii na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Zákazník priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

VII. Záverečné ustanovenia

(1) Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.07.2018

(2) Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

(3) Spoločnosť JobPhone si vyhradzuje právo na zmeny tohto Reklamačného poriadku, pričom jeho nové znenie bude uverejnené na internetovej stránke a v priestoroch spoločnosti JobPhone v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Prílohy: