POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážení zákazníci,
týmto dokumentom by sme Vám radi vysvetlili ako, a s akým cieľom používame Vaše osobné údaje a aké máte práva a možnosti v tejto oblasti.

 

KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

JobPhone s. r. o.,
Karpatske namestie 10A,
831 06 Bratislava,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
IČO: 50 818 767,
je zodpovedným prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.

 

NA AKÉ ÚČELY POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracovávame v takom rozsahu, v akom to je nutné v súvislosti s poskytovaním našich servisných služieb a zabezpečením prevádzky nášho internetového obchodu, a obzvlášť na tieto účely: (tzv. “povolené účely”):

 • nákup a predaj tovaru a poskytovanie služieb, čím sa zabezpečuje najmä riadne plnenie zmluvných vzťahov uzatvorených s našimi zákazníkmi, komunikácia s nimi, vybavenie objednávky a doručenie tovaru, vedenie účtovnej a fakturačnej evidencie;
 • všeobecné dodržiavanie noriem, čím sa zabezpečuje dodržiavanie s právnych povinností a zabezpečenie súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 • spory a vymáhanie pohľadávok; zahŕňa našu podporu pri riešení sporov, dodržiavaní súdnych nariadení, nariadení úradov a iných verejných orgánov, pri presadzovaní našich zmluvných dohôd a pri založení, vykonávaní alebo obrane právnych nárokov.

Vaše osobné údaje nebudú použité pre vykonanie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Právny základ spracovania Vašich osobných údajov je opísaný v Článku 6 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V závislosti od vyššie uvedených povolených účelov, na ktoré môžeme použiť Vaše osobné údaje, je ich spracovanie nutné buď pre plnenie podmienok zmluvy uzavretej s našou spoločnosťou, ďalej je ich spracovanie nutné pre dodržiavanie našich zákonných povinností alebo je ich spracovanie nutné na účely nášho oprávneného záujmu alebo záujmu tretej strany, ktoré sa dostanú k Vašim osobný údajom, pričom tieto záujmy neprevyšujú tie Vaše alebo neprevyšujú základné práva a slobody. Okrem toho, ich spracovanie môže byť podložené Vašim súhlasom, ktorý ste nám dali.

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZBIERAME?

Pokiaľ nie je inak dohodnuté, uchovávame len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné vzhľadom na vybavenie Vašej objednávky, uzatvorenie servisnej alebo kúpnej zmluvy a pre dodanie objednaného tovaru, a to všetko na vyššie spomenuté účely. To zahŕňa informácie, ktoré nám sprostredkujete priamo, prostredníctvom formulára na našej internetovej stránke alebo ktoré nám poskytnete iným spôsobom.

To zahŕňa najmä nasledovné kategórie údajov:

 • osobné detaily, ako meno a priezvisko, doručovaciu adresu, prípadne fakturačnú adresu, telefonický a emailový kontakt, predmet objednávky, resp. iné údaje nevyhnutné pre vybavenie Vašej objednávky;
 • údaje súvisiace s prístupom a používaním našej internetovej stránky a internetového obchodu, čo predstavuje najmä údaje súvisiace s vytvorením Vášho používateľského konta a údaje nevyhnutné na komunikáciu s Vami;
 • údaje súvisiace so spormi a vymáhaním pohľadávok, čo zahŕňa údaje súvisiace s alebo vygenerované zo súdnych konaní, sporov, jednaní, výrokov, obhajoby alebo z iných súvisiacich komunikácii alebo aktivít;
 • iné osobné údaje odvodené alebo vygenerované z vyššie uvedených povolených účelov.
 • súbory cookies, krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača, pričom sa môže jednať o funkčné a technické cookies, analytické cookies alebo marketingové a reklamné cookies. Marketingové a reklamné cookies môžu byť spracované iba na základe Vášho súhlasu.

 

AKO ZBIERAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje zbierame primárne priamo od Vás počas Vašej interakcie s nami prostredníctvom našej internetovej stránky alebo iným komunikačným spôsobom.

 

AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo zneužitiu využívame fyzické, elektronické a procedurálne bezpečnostné opatrenia, ktoré zodpovedajú technickému stavu a právnym požiadavkám na ochranu osobných údajov. Tieto bezpečnostné opatrenia zahrňujú implementáciu špecifických technológií a procedúr vytvorených na ochranu Vášho súkromia, akými sú bezpečnostné servery, protipožiarne steny a SSL šifrovanie.
Budeme po celý čas striktne dodržiavať zákony a nariadenia súvisiace s dôvernosťou a bezpečnosťou osobných údajov.

 

S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s:

 • Tretími stranami, ktoré spracovávajú Vaše osobné údaje v ich vlastnom mene, ale v súvislosti so službou, ktorú nám poskytujú alebo vo Vašom vlastnom mene na povolené účely.
 • Poskytovateľmi služieb (tzv. sprostredkovatelia), ktorí sú usmernení spracúvať osobné údaje pre povolené účely v našom mene, a môžu konať len v súlade s našimi inštrukciami. Ak zahrnieme do procesu takéhoto poskytovateľa služby, bude naša spoločnosť kontrolovať dodržiavanie bezpečnosti a zostane naďalej zodpovednou za Vaše osobné údaje a bude používať vhodné bezpečnostné opatrenia požadované zákonom, aby zabezpečila integritu a ochranu Vašich osobných údajov.
 • Verejnými alebo vládnymi organizáciami akými sú regulačné orgány alebo orgány presadzujúce práva, právnymi zástupcami alebo súdmi, pokiaľ je nutné tak urobiť podľa platných zákonov alebo nariadení, alebo ak je to na ich žiadosť a je to právne povolené a potrebné na splnenie právnych povinností alebo na ustanovenie, vykonanie alebo obranu právneho nároku.
 • Inak budeme poskytovať Vaše osobné údaje výhradne len v prípade Vášho pokynu alebo len s Vaším povolením, ak to bude nutné z pohľadu zákona alebo nariadenia, alebo v prípade súdneho alebo oficiálneho vyzvania, alebo ak je prítomné podozrenie z podvodu alebo kriminálnej aktivity.

 

KDE SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje nebudú spracúvané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (“tretie krajiny”) a naša spoločnosť nezamýšľa preniesť tieto údaje do tretej krajiny.

 

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Za podmienok ustanovených právnou úpravou môžete požadovať prístup ku Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Môžete taktiež namietať voči ich spracovaniu alebo požadovať právo na ich prenos. Obzvlášť máte právo požiadať o vydanie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme. V prípade, že budete žiadať tieto údaje opakovane, môže byť táto služba spoplatnená. Pre bližšie informácie ohľadom Vašich práv na ochrane osobných údajov si, prosím, pozrite Články 15-22 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie.

V prípade, že máte záujem podať jednu z vyššie uvedených žiadosti, kontaktujte na nás na adresách uvedených nižšie, pričom uveďte svoje identifikačné údaje ako je meno a priezvisko. Za účelom ochrany Vašich osobných údajov a zabráneniu neoprávnenému prístupu k údajom môžeme požadovať aj ďalšie identifikačné údaje na overenie totožnosti. Vašu žiadosť budeme dôkladne posudzovať a môžeme s Vami prediskutovať spôsob akým môžeme Vašej žiadosti čo najlepšie vyhovieť.

Vás súhlas na spracovanie osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, pričom toto odvolanie nemá spätnú platnosť, t.j. odvolanie súhlasu neovplyvňuje platnosť spracovania údajov, ktoré bolo uskutočnené pred jeho odvolaním. V prípade, že dôjde k odvolaniu súhlasu, môžeme Vaše osobné údaje spracovávať len tam, kde je to podložené právnym predpisom.

V prípade, že máte nejaké obavy ohľadom spracovania Vašich údajov alebo by ste chceli podať sťažnosť, môžete nás kontaktovať na adresách uvedených nižšie. Vašu záležitosť prešetríme, a ak nebudete spokojný s našou odpoveďou alebo máte zato, že sme Vaše osobné údaje nespracovávali v súlade s platnými zákonmi, môžete podať sťažnosť na príslušný orgán, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Návrh na začatie konania sa podáva podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

STE POVINNÝ POSKYTNÚŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vo všeobecnosti nám poskytujete Vaše osobné údaje dobrovoľne. Avšak, v určitých prípadoch sme povinní uchovávať Vaše určité osobné údaje. Je to v takých prípadoch, kedy naša spoločnosť nemôže vykonať niektoré úkony bez určitých osobných údajov. Ak nám v týchto prípadoch neposkytnete svoje osobné údaje, nebudeme schopní riadne vybaviť Vašu objednávku a plniť podmienky vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou.

 

AKO DLHO UCHOVÁVATE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje sa vymažú akonáhle nebude ich uchovávanie nutné z pohľadu povolených účelov alebo vtedy, ak odvoláte svoj súhlas (ak je to možné) a my už viac nie sme povinní zo zákona alebo inak oprávnení tieto údaje uchovávať. V prípadoch, v ktorých to je nutné si Vaše údaje ponecháme kvôli prípadným súdnym sporom, kým neskončí relevantná uchovávacia lehota, alebo kým sa neskončí prípadný súdny spor. V prípade záujmu o bližšie informácie si, nás prosím kontaktujte na nižšie uvedených kontaktných údajoch.

 

AKTUALIZÁCIE POLITIKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Táto politika ochrany osobných údajov bola naposledy aktualizovaná v máji 2018. Vyhradzujeme si právo na aktualizáciu a zmenu tohto oznámenia o ochrane osobných údajov s cieľom reflektovať a meniť spôsob, akým spracovávame Vaše osobné údaje, alebo z dôvodu zmeny zákona. Každá upravená verzia bude dostupná alebo zverejnená na Vám prístupných miestach.

 

AKO SA S NAMI SKONTAKTOVAŤ

V prípade, že budete mať akákoľvek otázky ohľadom Vašich práv alebo budete mať iné špeciálne požiadavky súvisiace s Vašimi osobnými údajmi, kontaktujte prosím na uvedených kontaktných údajoch: info@jobphone.eu